Thông tin chung

Trường Trung cấp nghề tiến bộ quốc tế (Advanced international College) được thành lập năm 2008 theo quyết định số 2062/QĐ-CT ngày 30/10/2008 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc cho phép thành lập Trường Trung cấp nghề Tiến bộ Quốc tế

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề: Số 624/GCN-SLĐTBXH ngày 21/6/2012 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (thay thế Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số : 696/GCN-LĐTBXH, ngày 6/8/2009 và Giấy đăng ký bổ sung dạy nghề số 391A/2010/GCN-SLĐTBXH ngày 20/8/2010 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội)

17000

m2 đất sử dụng

1810

học viên năm 2018

5

ngành đào tạo trung cấp

5

ngành đào tạo sơ cấp

Mục tiêu chung

Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất và dịch vụ, có năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có đạo đức nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, sức khoẻ nhằm tạo điều kiện cho người học nghề có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động

Dạy nghề trình độ sơ cấp nhằm trang bị cho người học nghề năng lực thực hành một nghề đơn giản hoặc năng lực thực hành một số công việc của một nghề

Dạy nghề trình độ trung cấp trang bị cho người học nghề kiến thức và kỹ lực thực hành các công việc của một nghề, có khả năng làm việc độc lập và ứng dụng kỹ thuật, công nghiệp

Một số hình ảnh